تبلیغات
نیلونا - انقراض

انقراض

پنجشنبه 10 اسفند 1391 22:18

نویسنده : نیلوفر خسرویهیچ دادگاهی نمی تواند به قلبم بگوید

"کمی آن سوتر بنشین."

نظم ارگان ها شوخی بردار نیست

و هیچ پتویی از من کنار نمی رود

که چه گر گرفته ای امشب!

دست هایم را باز گردان

می خواهم به درخت بیاویزم

از منقرض ترین گونه ی جهانم

چیزی میان دستور و سرکشی
دیدگاه ها : سرکشی
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 خرداد 1392 10:26